Oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle

Muutosta verohallinnon tekemiin päätöksiin haetaan ensiasteena verotuksen oikaisulautakunnalta. Oikaisuvaatimus on tehtävä määräajassa Verohallintoon. Tyypillisimmillään yritysten riitaisia verotuspäätöksiä edeltää yritykseen kohdistunut verotarkastus. Tehokkainta on pyrkiä oikaisemaan mahdolliset virheelliset tulkinnat jo verotarkastuksen yhteydessä. Usein kuitenkin asia ratkeaa vasta muutoksenhaussa. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se osoitetaan verotuksen oikaisulautakunnalle.

Verotuksessa pääasiallisesti sen osapuolen, jolla on näytön esittämiseen paremmat edellytykset, on esitettävä asiasta selvitys. Siten näyttötaakka on suurelta osin verovelvollisella itsellään. Verovelvollisen tulee esittää veroasiaan liittyvä näyttö ja muut olennaiset asiat selkeällä ja luotettavalla tavalla. Muutoksenhaussa on hyvä tuoda esille veroasiaa koskeva lainsäädäntö, aikaisempi oikeuskäytäntö ja oikeuskirjallisuudessa esitetyt kannanotot. Verohallinnon ohjeisiin on hyvä vedota ainakin silloin, jos verotuspäätös on niiden vastainen. Säädösten ja oikeuskäytännön ymmärrys veroasiasta on tärkeää erityisesti silloin, jos asia on tulkinnanvarainen tai taloudellisesti merkittävä.

Autamme mielellämme oikaisuvaatimusten laadinnassa.

Ota yhteyttä!

    Next Prev