Työsuhteen päättämismenettely

Kun yrityksen johto pohtii työntekijän irtisanomista, on tärkeää varmistaa irtisanomisperusteen lisäksi itse irtisanomismenettelyn lainmukaisuus. Usein kompastuskiviksi muodostuvat työntekijän kuuleminen ja sitä edeltävä varoittaminen.

Työsopimuslain mukaan työnantajan on toimitettava työsopimuksen irtisanominen kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun työnantaja sai tiedon työntekijän henkilöön liittyvästä irtisanomisen perusteesta. Ennen kuin työnantaja irtisanoo työsopimuksen tai purkaa työsopimuksen, työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä. Työntekijällä on oikeus häntä kuultaessa käyttää avustajaa.

On syytä painottaa, että työsopimuslaki lähtee sitä pääsäännöstä, että työntekijälle on varattava tilaisuus korjata menettelynsä ennen irtisanomista. Työnantajan oman oikeusturvan kannalta on siten olennaista, että työntekijälle on annettu todisteellisesti varoitus ennen kuin työnantaja päättää irtisanomisesta. Usein työntekijä myös korjaa menettelynsä varoituksen jälkeen ja tällöin siis työnantajalle ei muodostu irtisanomisperustetta.

Työsopimuksen päättämisilmoitus on toimitettava työntekijälle henkilökohtaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Tällaisen ilmoituksen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun ilmoitus on lähetetty.

Työnantajan on työntekijän pyynnöstä viivytyksettä ilmoitettava työntekijälle kirjallisesti työsopimuksen päättymispäivämäärä sekä ne hänen tiedossaan olevat irtisanomisen tai purkamisen syyt, joiden perusteella työsopimus on päätetty. Toimistossamme on hyvin laaja kokemus työsuhteen päättämiseen liittyvästä juridiikasta ja avustamme mielellämme työsuhteen päättämismenettelyyn liittyvissä tilanteissa.

Ota yhteyttä!

    Next Prev