Ylivelkaisen kuolinpesän selvittämisestä

Mikäli kuolinpesän tai perittävän velat ovat suuremmat kuin kuolinpesän varat, pesä on ylivelkainen. Tämä ongelmatilanne päädytään usein ratkaisemaan hakemalla käräjäoikeudelta kuolinpesään pesänselvittäjä, jonka haltuun kuolinpesän omaisuus luovutetaan. Tällaisen hakemuksen voi tehdä kuolinpesän osakas. Myös perittävän ja kuolinpesän velkojilla on oikeus tehdä tällainen hakemus. Muille kuolinpesän osakkaille varataan käräjäoikeuden käsittelyn aikana mahdollisuuden lausua kirjallisesti hakemuksesta.

Pesänselvittäjän on yritettävä saada aikaan sopimus perittävän ja kuolinpesän velkojien kanssa pesän varojen jakamisesta. Pesänselvittäjä ottaa yhteyttä velkojiin ja yleensä jo ensimmäisessä viestissä ilmoittaa alustavan kantansa siihen, miten pesän varat tulisivat jakautumaan velkojien kesken. Mikäli kuolinpesään kuuluu omaisuutta, esimerkiksi kiinteistö, vasta näiden myyntitoimien jälkeen on tiedossa, mikä on tosiasiassa pesän varojen määrä.

Ellei pesänselvittäjä saa sopua aikaan velkojien kanssa, pesänselvittäjä tekee päätöksen varojen jaosta. Velkojilla ja pesän osakkailla on oikeus vaatia päätöksen muuttamista. Tässä määräaika on kolme kuukautta pesänselvittäjän päätöksen tiedoksisaannista ja hakemus tehdään perittävän viimeisen kotipaikan käräjäoikeudelle. Kun päätös on tullut lainvoimaiseksi, pesänselvittäjä maksaa kullekin velkojalle tälle kuuluvan jako-osuuden.

Ota yhteyttä!

    Next Prev