Välimiesmenettely

Välimiesmenettelyä käytetään varsinkin yritysten välisten riitojen ratkaisemiseksi. Menettely on vaihtoehtoinen tuomioistuin menettelylle. Välimiesmenettely on varsin tehokas ja nopea riitojen ratkaisukeino. Asianosaiset voivat etukäteen sopia esimerkiksi sopimuksen välityslausekkeessa, että mahdolliset riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä. Välityslausekkeita käytetään erityisesti osakas-, konsultti-, jakelu- ja edustussopimuksissa. Välimiesoikeus ratkaisee riidan lopullisesti. Välitystuomio on heti täytäntöönpantavissa samaan tapaan kuin yleisen tuomioistuimen lainvoimainen tuomio. Välimiesmenettelyn etuna on myös sen luottamuksellisuus ja se, että välimiehillä on yleensä riitakysymysten ratkaisemiseksi tarvittava erityinen asiantuntemus

Ota yhteyttä!

    Next Prev