Kansainvälinen välimiesmenettely

Kansainvälisissä yritysten välisissä sopimuksissa yleensä käytetään välityslauseketta, eli sovitaan mahdollisten tulevien riitojen ratkaisusta välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettelyn etu erityisesti kansainvälisissä riidoissa on se, että välitystuomio saadaan usein tehokkaammin pantua täytäntöön kuin tuomioistuimen päätös.

Jos asianosaiset ovat tehneet välityslausekkeen, jonka mukaan tietty riitakysymys on ratkaistava jossakin muussa valtiossa kuin Suomessa, ei menettelyyn sovelleta Suomen välimiesmenettelylakia. Tällöin menettelyyn sovelletaan sovitun maan kansallista välimiesmenettelyä koskevaa lainsäädäntöä ja mahdollisesti sovitun välimiesmenettelyinstituutin sääntöjä.

Ota yhteyttä!

    Next Prev