Organisaatiot

YSE 1998 ehdoissa on määritelty työmaan henkilöstöä ja organisaatiota. Tältä osin tulee sovellettavaksi myös lainsäädännön määräyksiä. Etenkin maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa on säädetty työmaan organisaatiosta tarkemmin. Esimerkiksi maankäyttö- ja rakennusasetuksessa on säädetty vastaavan työnjohtajan kelpoisuusvaatimuksista.

Urakoitsijan työnjohto

YSE 1998 ehtojen 56 pykälän mukaan työmaan johtovelvollisuuksista vastaavalla urakoitsijalla tulee olla rakennustyömaalla vastaava työnjohtaja, joka johtaa rakennustyötä ja vastaa sen suorittamisesta rakennuslain ja -asetuksen sekä rakentamismääräysten mukaisesti. Yleensä tämä koskee siis pääurakoitsijaa.

YSE 1998 ehtojen 56 pykälän kaksi kohdan mukaan tosin jokaisella urakoitsijalla tulee olla urakkasuoritustaan varten riittävä ja ammattitaitoinen työnjohto sekä työn toteuttamisen ajaksi nimettynä sellainen työn suorittamisesta vastuussa oleva henkilö, joka hallitsee sopimuksen alaisen tehtävän ja jolle tilaaja tai hänen edustajansa voi antaa urakkasuoritusta koskevia määräyksiä yhtä pätevästi, kuin jos määräykset olisi annettu suoraan urakoitsijalle. Tehtävään asetetusta henkilöstä on urakoitsijan viipymättä kirjallisesti ilmoitettava tilaajalle. Urakoitsijan edustajan tulee olla tilaajan tavoitettavissa ja aina tarvittaessa työmaalle saatavissa.

Työsuojelu

Työsuojelulla on ollut jo pitkään kasvava merkitys urakkakohteissa. Työsuojelua koskeviin määräyksiin on siten syytä suhtautua vakavasti. Työturvallisuutta ja työsuojelua koskevia normeja on huomattavasti lainsäädännössä. YSE 1998 ehtojen 57 pykälässä on määrätty, että työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan on nimettävä pätevä vastuuhenkilö huolehtimaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä rakennusalueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä.

Ellei kohteessa ole nimetty työmaan johtovelvollisuuksista vastaavaa urakoitsijaa, työsuojeluvelvollisuuksista vastaa rakennuttaja tai muu, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta. Jokaisen urakoitsijan on kuitenkin nimettävä työnsä johtoa ja valvontaa varten siihen pätevä ja vastuunalainen henkilö, joka vastaa myös työsuojelua koskevien säännösten noudattamisesta.

Urakoitsijan henkilöstöä koskevat muut määräykset

YSE 1998 ehdot velvoittavat hyvin yleisluontoisesti urakoitsijan huolehtimaan riittävän ammattitaitoisesta henkilöstöstä työmaalla. Urakoitsijalla tulee olla YSE 1998 ehtojen 58 pykälän perusteella urakkasuoritusta varten riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Urakoitsijan tulee vaadittaessa antaa tilaajalle tiedot rakennustyötä varten omassa ja aliurakoitsijoidensa palveluksessa olevan henkilöstön määrästä. Kaikilla urakoitsijan palveluksessa työmaalla olevilla henkilöillä tulee olla henkilön ja työnantajan yksilöivä tunniste.

Valvonta

Rakennuskohteen valvontaa sääntelee YSE 1998 ehtojen lisäksi myös lainsäädäntö. Valvontaan liittyy tilaajan valvonnan ja urakoitsijan oman valvonnan lisäksi myös viranomaisvalvonta. YSE 1998 ehtojen 59 pykälässä on määrätty, että tilaajan tulee ensinnäkin kirjallisesti ilmoittaa urakoitsijalle toimivaltaiset edustajansa sekä heidän valtuutensa. Näin varmistetaan, että urakoitsijalla on tieto siitä, kenellä henkilöillä on asianmukaiset valtuudet. YSE 1998 ehtojen perusteella urakoitsija voi kääntyä urakkasuoritusta koskevissa asioissa tilaajan toimivaltaisen edustajan puoleen yhtä pätevästi, kuin jos asiassa olisi käännytty suoraan tilaajan puoleen.

Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja ovat kuitenkin oikeutetut antamaan vain ne henkilöt, jotka on nimenomaan tätä tehtävää varten urakoitsijalle ilmoitettu. Siten tilaajan tai rakennuttajan palveluksessa olevalla henkilöllä ei asemansa perusteella ilman erityistä valtuutusta ole oikeutta antaa tällaista määräystä. Tässäkin kohtaan pienissä ja kiireellisissä asioissa voidaan poiketa pääsäännöstä, ja myös tilaajan yleisesti toimivaltainen henkilö voi antaa tällaisen määräyksen.

Rakennustyön valvojat

Viranomaisvalvonnan lisäksi YSE 1998 ehdoissa on määrätty rakennustyön valvojista. YSE 1998 ehtojen 60 pykälän mukaan rakennuttajan puolesta urakkasuoritusta valvovat rakennuttajan tähän tehtävään asettamat pätevät valvojat. Valvojana ei ilman urakoitsijan suostumusta saa toimia saman alan urakoitsija tai tämän palveluksessa oleva henkilö.

YSE 1998 ehtojen mukaan myös rakennuskohteen suunnittelijat suorittavat laatimiensa suunnitelmien toteuttamisen yleisvalvontaa sekä suunnitelmia täydentävien ja täsmentävien ohjeiden antamista. Heillä ei ole kuitenkaan YSE 1998 ehtojen perusteella oikeutta määrätä tai sopia muutoksista urakkaan.

Valvonnan toteuttaminen

YSE 1998 ehtojen mukaan tilaajan edustajalla ja valvojalla on oikeus, milloin tahansa käydä rakennustyömaalla ja kohteissa, joissa urakkaan kuuluvia töitä suoritetaan. Heillä on myös oikeus suorittaa valvonta- ja tarkastuskäyntejä urakoitsijan käyttämissä rakennustarvikkeiden ja rakennusosien valmistuskohteissa.

YSE 1998 ehtojen mukaan tilaajan edustajalla ja valvojalla on myös oikeus valvontaa varten tarpeellisten kokeiden, mittausten ja muiden tämän laatuisten tehtävien suorittamiseksi korvauksetta käyttää urakoitsijalle kuuluvia tarkastuskohteessa olevia laitteita, kojeita ja tarvikkeita sekä saada tähän tarpeellista apua.

Lähtökohta on, että jos tilaajan edustaja tai valvoja havaitsee urakkasuorituksessa virheen, hänen on huomautettava ensin tästä urakoitsijalle, jonka on korjattava virhe viipymättä. Jos tilaajan edustaja tai valvoja havaitsee urakkasuorituksessa vakavan virheen, jota ei välittömästi korjata ja jonka korjaamatta jättäminen aiheuttaisi huomattavia lisäkustannuksia, vaaraa tai vahinkoa, hänen on työmaapäiväkirjaan tai työmaakokouksen pöytäkirjaan tehtävällä merkinnällä, taikka muulla tavoin kirjallisesti huomautettava tästä urakoitsijalle.

Jos urakoitsija pitää huomautuksen sisältämää vaatimusta sopimuksen vastaisena tai epätarkoituksenmukaisena, hänen on mahdollisimman pian kirjallisesti esitettävä vaatimuksensa tai vastahuomautuksensa tilaajalle. Tässäkin kohtaa urakoitsijan on siten reagoitava nopeasti ollessaan asioista erimieltä. Tämä on tärkeää muistaa.

Joskus myös valvoja ei onnistu työssään ja todetaan epäpäteväksi. YSE 1998 ehtojen mukaan, mikäli osoittautuu, että valvoja on siinä määrin epäpätevä tai sopimaton, että rakennustyön toteuttaminen siitä kärsii, urakoitsijan tulee kirjallisesti ilmoittaa tästä tilaajalle. Ellei asiaan tule korjausta, on tällainen henkilö korvattava toisella henkilöllä.

Valvonnan vaikutus vastuuseen

YSE 1998 ehdoissa on määrätty, että tilaajan taholta tapahtuva valvonta ei kuitenkaan rajoita eikä vähennä urakoitsijan sopimuksenmukaista vastuuta.

Mikäli tilaaja ei ole huomauttanut urakkasuorituksen vakavasta virheestä, joka on ollut niin ilmeinen, että tilaajan olisi tullut se kohtuuden mukaan havaita, tilaaja vastaa omaa tuottamustaan vastaavalta osin virheen aiheuttamista lisäkustannuksista ja vahingoista.

Vastuu ei kuitenkaan siirry, jos virhe aiheutuu urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai on seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä. Todistamisvelvollisuus vastuun siirtymisestä tilaajalle on urakoitsijalla.

Ota yhteyttä!

    Next Prev