Sopimuksen purkaminen ja siirtäminen

Urakkasopimuksen osapuolet ovat oikeutettuja luottamaan siihen, että sopimus sitoo osapuolia. Urakoitsijan velvollisuus on suorittaa sovittu työ valmiiksi. Tilaajan keskeisenä velvollisuutena on suorittaa urakoitsijalle sovittu urakkasumma sovitun maksuaikataulun mukaisesti. Joskus kuitenkin tilanne ajautuu sellaiseen pisteeseen, että toisella osapuolella on oikeus purkaa sopimus. Sopimuksen purkaminen on kuitenkin aina viimesijainen vaihtoehto. Toisen osapuolen sopimusrikkomuksen on oltava aina olennainen, jotta purkuoikeus voi syntyä.

Urakoitsijan sopimusrikkomus

Tilaajalle voi syntyä oikeus purkaa urakkasopimus urakoitsijan työsuorituksessa olevien virheiden, tai viivästyksen perusteella. Myös vakuuden asettamisen laiminlyönti voi johtaa sopimuksen purkamiseen.

YSE 1998 ehtojen 78 pykälän mukaan tilaajalla on oikeus purkaa sopimus ensinnäkin, jos urakoitsija ei noudata sovittua työn alkamisajankohtaa tai jos työtä tehdään niin hitaasti, ettei se ilmeisesti valmistu sopimuksen mukaisessa ajassa paitsi, jos tämä aiheutuu syistä, jotka oikeuttaisivat urakoitsijan saamaan urakka-aikaan pidennystä. Tällä pyritään varmistamaan urakkatyön oikea-aikainen suoritus.

Tilaajalla on oikeus purkaa YSE 1998 ehtojen perusteella urakkasopimus myös, jos rakennustyö muodostuu olennaisesti sopimuksen vastaiseksi taikka, jos urakoitsija ei muuten noudata sopimusasiakirjoissa olevia määräyksiä. Vakuuden osalta tilaajalla on oikeus purkaa YSE 1998 ehtojen perusteella urakkasopimus, jos urakoitsija ei ole 21 vuorokauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta antanut sovittua vakuutta.

YSE 1998 ehtojen mukaan tilaajan tulee ennen sopimuksen purkamista kirjallisesti huomauttaa urakoitsijaa ja ilmoittaa urakkasopimuksen purkamisen uhasta, ellei laiminlyöntiä tilaajan vaatimassa kohtuullisessa ajassa korjata. Näin varmistetaan se, että urakoitsija voi aina korjata menettelynsä ja välttyä sopimuksen purkamiselta.

Tilaajalla on myös YSE 1998 ehtojen mukaan oikeus purkaa sopimus, jos urakoitsija asetetaan konkurssiin tai urakoitsijan muuten havaitaan olevan sellaisessa tilassa, ettei voida odottaa hänen täyttävän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan. Samoin urakoitsijan kuolema oikeuttaa tilaajan purkamaan sopimuksen.

Tilaajan purettua edellä mainitulla tavalla sopimuksen, työmaalla on toimitettava katselmus, johon voivat osallistua myös työmaan muut urakoitsijat. Jos tilaaja oikeutetusti purkaa sopimuksen, on urakoitsija velvollinen korvaamaan tilaajalle kaikki ne sopimuksen purkamisen johdosta aiheutuvat kustannukset, jotka rakennustyötä loppuun saatettaessa syntyvät yli sovitun urakkahinnan, samoin kuin kaikki muutkin tilaajalle sopimuksen purkamisesta aiheutuvat, urakoitsijan tahallisesta tai tuottamuksellisesta menettelystä aiheutuvat vahingot. Sopimuksen purkaminen tilaajan perustellusta syystä tuleekin usein urakoitsijalle kalliiksi. Siten puutteet kannattaa korjata ja sopia ennen sopimuksen purkamista.

Urakoitsijan oikeus purkaa sopimus

Urakan aikana saattaa syntyä myös tilanne, jossa urakoitsijan on perusteltua purkaa urakkasopimus. YSE 1998 ehtojen mukaan urakoitsijalla on oikeus purkaa sopimus, ellei tilaaja täytä sopimuksen mukaisesti maksuvelvollisuuttaan tai urakan suorittamiseen olennaisesti vaikuttavaa muuta velvollisuuttaan, tai jos tilaaja toimenpiteillään estää urakkasuorituksen täyttämisen sopimuksen mukaisesti. Ennen sopimuksen purkamista myös urakoitsijan tulee kirjallisesti huomauttaa tilaajaa ja ilmoittaa urakkasopimuksen purkamisen uhasta, ellei laiminlyöntiä kohtuullisessa ajassa korjata. Näin myös tilaajalle varataan tilaisuus korjata menettelyään ja esimerkiksi suorittaa viivästyneet sopimuksenmukaiset maksut.

Urakoitsijalla on myös oikeus purkaa sopimus, jos tilaaja asetetaan konkurssiin tai jos tilaajan havaitaan olevan sellaisessa tilassa, ettei hänen voida odottaa asianmukaisesti täyttävän sopimuksenmukaisia velvollisuuksiaan, eikä luotettavaa lisävakuutta tai selvitystä näiden velvoitusten täyttämisestä ole annettu tai anneta viikon kuluessa siitä, kun sitä on kirjallisesti vaadittu.

Tilaajan maksukyvyttömyystilanteessa, urakoitsijalla on myös purkamisen sijasta oikeus väliaikaisesti keskeyttää työt, kunnes nähdään, johtaako este väistämättä sopimuksen purkamiseen. Urakoitsijan tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti tilaajalle ennen töiden keskeyttämistä. Urakoitsijan purettua YSE 1998 ehtojen mukaan sopimuksen, on rakennustyömaalla toimitettava katselmus, jonka perusteella todetaan työn valmiusvaihe ja määrätään sen osuus urakkasopimuksen käsittämästä työstä.

Sopimuksen siirtäminen

Lähtökohtaisesti sopimukset sitovat vain sopimusosapuolia. Joitakin sopimuksia ja niiden oikeuksia ja velvollisuuksia voidaan myös siirtää. YSE 1998 ehdoissa on kuitenkin määrätty, että kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta ilman toisen sopijapuolen suostumusta. Tämä on ymmärrettävää ottaen huomioon rakennusurakkasopimuksen luonne.

Ota yhteyttä!

    Next Prev