Suunnitelma- ja hintamuutokset

Lisätyöt ja muutostyöt

YSE 1998 ehtojen lisä- ja muutostöitä koskevat määräykset ovat käytännössä hyvin keskeisiä ehtoja. Lisä- ja muutostyöt ovat eräs yleisimpiä riitaa aiheuttavista urakka-asioista. Lisätyö on YSE 1998 ehtojen mukaan urakoitsijan työsuoritus, joka ei alun perin urakkasopimuksen ehtojen perusteella ole kuulunut urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Muutostyö on YSE 1998 ehtojen mukaan taas urakkasopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttamisesta aiheutuva urakoitsijan työsuorituksen muutos. YSE 1998 ehtojen mukaan urakoitsija on velvollinen suorittamaan tilaajan vaatimat muutostyöt, mutta ei tilaajan vaatimia lisätöitä. Lisätöiden osalta osapuolet lähtökohtaisesti sopivat hinnoittelusta, kun taas muutostöiden hinnoittelusta on määräyksiä YSE 1998 ehdoissa.

Muutostyövelvollisuus

YSE 1998 ehtojen 43 pykälän mukaan urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutostyöt, elleivät ne olennaisesti muuta urakkasuoritusta toisen luonteiseksi. Muutokset on selvästi osoitettava urakoitsijalle. Urakoitsijan on tehtävä ja tilaajan on käsiteltävä muutostyötä koskeva tarjous viipymättä. Muutosta ei saa ryhtyä toteuttamaan YSE 1998 ehtojen mukaan ennen kuin muutostyön sisällöstä ja vaikutuksesta urakkaan on kirjallisesti sovittu. Tosin ehtojen mukaan pienet ja kiireelliset muutostyöt voidaan tehdä ilman kirjallista sopimusta. Näistä on tehtävä merkintä työmaapäiväkirjaan ja muutostyön vaikutuksista urakkahintaan on mahdollisimman pian kirjallisesti sovittava.

Rakennussuunnitelman muuttamisen vaikutus urakkahintaan ja urakka-aikaan

Urakoitsijalla on oikeus lisäkorvaukseen tilaajan vaatimista muutostöistä. Muutostöissä noudatetaan lähtökohtaisesti urakkasopimuksessa määriteltyjä hintoja. Usein urakkasopimuksissa on jo etukäteen määräykset muutostöiden yksikköhinnoista. Jos hintoja ei ole sopimusasiakirjoissa sovittu eikä asiasta päästä sopimukseen, on työ tehtävä omakustannushintaan.

Urakoitsijan tulee antaa rakennussuunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity tarjous tai eritelty laskelma tilaajan hyväksyttäväksi. Joskus muutokset vähentävät urakoitsijan suoritusvelvollisuutta. Jos muutos johtaa kustannusten vähentymiseen, tulee tilaajan saada YSE 1998 ehtojen mukaan vastaava hyvitys.

Jos rakennussuunnitelman muutos vaikuttaa urakka-aikaan pidentävästi, on urakoitsijalla oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan. Pidennyksestä on ennakolta sovittava ja vaatimus urakka-ajan pidentämisestä on tullakseen huomioonotetuksi esitettävä kirjallisesti muutostyötarjouksen yhteydessä, kuitenkin viimeistään ennen kuin rakennussuunnitelman muutosta ryhdytään toteuttamaan.

Lisätyöt

Lisätöistä on YSE 1998 ehdoissa lyhyt määräys pykälässä 46, jonka mukaan lisätöistä sekä niiden hinnasta, suoritusajasta ja vaikutuksesta urakka-aikaan on sovittava kirjallisesti ennen niihin ryhtymistä. Lisätyöt yleensä esitetään tilaajalle hyväksyttäväksi urakoitsijan tarjouksella. Lisätyöt eroavat muutostöistä siinä, että lisätöiden suorittamisesta urakoitsijalla on myös mahdollisuus kieltäytyä.

Ota yhteyttä!

    Next Prev