Arvopaperimarkkinarikokset

Yleistä

Rikoslain 51 luvussa säädetään arvopaperimarkkinarikoksista. Säädösten tarkoituksena on turvata luottamus arvopaperimarkkinoihin. Tavoitteena siten on ylläpitää tehokkaita ja toimivia pääomamarkkinoita. Arvopaperimarkkinarikossäännökset ovat verrattain uusia rikoslaissa ja niiden soveltamiseen liittyy vielä paljon tulkinnanvaraisuutta. Tämä johtuu myös osaksi siitä, että arvopaperimarkkinarikoksia koskevat säädökset on kirjoitettu suhteellisen avoimiksi. Yleisesti voidaan todeta, että arvopaperimarkkinoiden merkitys on voimakkaasti kasvanut ja tämän vuoksi myös lainsäätäjä on voimakkaammin halunnut puuttua arvopaperimarkkinoilla tapahtuvaan epäterveeseen ja luottamusta markkinoiden puolueettomuuteen heikentävään toimintaan.

Rikoslaissa on arvopaperimarkkinoilla tehdyistä väärinkäytöksistä kriminalisoitu sisäpiirintiedon väärinkäyttö, törkeä sisäpiirintiedon väärinkäyttö, kurssin vääristäminen, törkeä kurssin vääristäminen ja arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos.

Arvopaperimarkkinarikoksia koskevat oikeudenkäynnit ovat usein laajoja ja monimutkaisia. Usein rikos- ja prosessioikeuden lisäksi tarvitaan myös liiketalousosaamista, jotta tehokas ja menestyksekäs puolustus voidaan rakentaa.

Sisäpiirintiedon väärinkäyttö

Rikoslain 51 luvun 1 pykälässä säädetään sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. Säännöksen mukaan sisäpiirintiedon väärinkäytöstä voidaan tuomita tekijä, joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta käyttää julkisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin liittyvää sisäpiirintietoa hyväksi luovuttamalla tai hankkimalla sellaisen arvopaperin omaan tai toisen lukuun, tai neuvomalla suoraan tai välillisesti toista sellaista arvopaperia koskevassa kaupassa.

Arvioitaessa sisäpiirintiedon väärinkäytön soveltamista, keskeistä on tarkastella sisäpiirintiedon käsitettä. Arvopaperimarkkinalain 5 luvun 1 pykälän mukaan sisäpiirintiedolla tarkoitetaan julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin liittyvää luonteeltaan täsmällistä tietoa, jota ei ole julkistettu, tai joka muuten ei ole ollut markkinoilla saatavissa ja joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin arvoon.

Sisäpiirintiedon väärinkäyttö rikossäännöksellä pyritään siten estämään tietyn rajatun joukon mahdollisuus hyötyä toisten kustannuksella, käyttämällä sijoituspäätöksissään hyväkseen tietoa, joka ei ole yleisesti saatavissa.

Rangaistusasteikko sisäpiirintiedon väärinkäytössä on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Myös tahallisen sisäpiirintiedon väärinkäytön yritys on säädetty rangaistavaksi.

Törkeä sisäpiirintiedon väärinkäyttö

Rikoslain 51 luvun 2 pykälässä säädetään sisäpiirintiedon väärinkäytön törkeästä tekomuodosta. Lainkohdan mukaan sisäpiirintiedon väärinkäyttö voidaan katsoa törkeäksi, jos tahallisessa sisäpiirintiedon väärinkäytössä, tavoitellaan erityisen suurta hyötyä tai huomattavaa henkilökohtaista etua, rikoksentekijä käyttää rikoksen tekemisessä hyväksi erityisen vastuullista asemaansa arvopaperikeskuksen, selvitysyhteisön, arvopaperinvälittäjän, arvopaperipörssin, optioyhteisön tai arvopaperin liikkeeseenlaskijan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa tai edustajana taikka niiden antamassa tehtävässä tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti. Lisäksi edellytetään, että sisäpiirintiedon väärinkäyttö on katsottava myös kokonaisuutena arvostellen törkeäksi.

Siten sisäpiirintiedon väärinkäytön kvalifiointiperusteet tulevat sovellettaviksi, kun tavoitellaan suurta taloudellista hyötyä, teko suunnitellaan erityisen tarkasti ja perusteellisesti, tai jos tekijällä on tietty laissa eritelty vastuullinen asema, jota tekijä käyttää hyväkseen.

Rangaistusasteikko törkeässä sisäpiirintiedon väärinkäytössä on vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Myös törkeän sisäpiirintiedon väärinkäytön yritys on säädetty rangaistavaksi.

Kurssin vääristäminen

Rikoslain 51 luvun 3 pykälässä säädetään kurssin vääristämisrikoksesta. Lainkohdan kukaan kurssin vääristämisestä voidaan tuomita tekijä, joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä, vääristää julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin kurssia.

Kurssin vääristämisellä tarkoitetaan arvopaperimarkkinalain 5 luvun 15 pykälän ensimmäisen momentin mukaan julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevaa arvopaperia koskevaa harhaanjohtavaa osto- tai myyntitarjousta, näennäiskauppaa ja muuta vilpillistä toimintatapaa.

Toisessa momentin mukaan kurssin vääristämisellä tarkoitetaan myös liiketoimia ja muita toimia, jotka antavat väärää tai harhaanjohtavaa tietoa julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta.

Kolmannen momentin mukaan kurssin vääristämisellä tarkoitetaan myös liiketoimia ja muita toimia, joilla yksi tai useampi yhteistyössä toimiva henkilö varmistaa julkisen kaupankäynnin, tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien hinnan epätavalliselle tai keinotekoiselle tasolle.

Niin ikään kurssin vääristämistä on neljännen momentin mukaan julkisen kaupankäynnin, tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevaa arvopaperia koskevan väärän tai harhaanjohtavan tiedon julkaisemista, tai muuta levittämistä, jos tiedon julkaisija tai levittäjä tiesi, tai hänen olisi pitänyt tietää tiedon olevan väärää tai harhaanjohtavaa.

Rangaistusasteikko kurssin vääristämisessä on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Törkeä kurssin vääristäminen

Rikoslain 51 luvun 4 pykälässä säädetään kurssin vääristämisen törkeästä tekomuodosta. Lainkohdan mukaan kurssin vääristäminen voidaan katsoa törkeäksi, Jos kurssin vääristämisessä aiheutetaan laajamittaista taloudellista vahinkoa, tai rikos on omiaan huomattavasti heikentämään luottamusta arvopaperimarkkinoiden toimintaan. Lisäksi edellytetään, että kurssin vääristäminen katsotaan myös kokonaisuutena arvostellen törkeäksi.

Rangaistusasteikko törkeässä kurssin vääristämisessä on vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos

Rikoslain 51 luvun 5 pykälässä säädetään arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta. Lainkohdan mukaan arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta voidaan tuomita tekijä, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta arvopaperien ammattimaisessa markkinoinnissa, tai hankkimisessa elinkeinotoiminnassa, antaa arvopaperiin liittyviä totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, tai jättää asianmukaisesti antamatta arvopaperiin liittyvän tiedon, jonka arvopaperimarkkinalaki velvoittaa antamaan, ja joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin arvoon, tai arvopaperimarkkinalain mukaista tiedonantovelvollisuutta täyttäessään antaa sellaisen, arvopaperiin liittyvän totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon.

Rangaistusasteikko arvopaperimarkkinoita koskevassa tiedottamisrikoksessa on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Oikeuskäytäntöä

KKO 2006:110

Vakuutusyhtiön A:n pääjohtajalla oli tieto yhtiössä valmisteilla olevasta suunnitelmasta, joka tähtäsi pankki- ja vakuutusalan kannalta merkittäviin rakennejärjestelyihin vakuutusyhtiö B:n kanssa ja johon sisältyi tavoite hankkia huomattava määrä vakuutusyhtiö C:n omistamia B:n osakkeita. Markkinoilla oli tieto, että A oli tehnyt C:lle neuvottelutarjouksen yhteistoiminnasta ja että eräät muutkin yhtiöt olivat ilmoittaneet kiinnostuksensa yhteistyöhön C:n kanssa ja myös sen omistamiin B:n osakkeisiin. Kysymys siitä, oliko pääjohtaja syyllistynyt sisäpiirintiedon väärinkäyttöön ostaessaan lähipiirilleen B:n osakkeita.

Ota yhteyttä!

    Next Prev