Työsopimuksen purkaminen

Työsopimuksen purkaminen on työsopimuksen irtisanomista järeämpi vaihtoehto ja siten työsopimuksen purkuun on oltava vakavammat perusteet kuin työsopimuksen irtisanomiseen.

Työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Työntekijä saa vastaavasti purkaa työsopimuksen päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Jos työsopimus puretaan, työsuhde päättyy välittömästi. Siten kun työsopimus puretaan ei noudateta irtisanomisaikaa. Erona irtisanomiseen on myös se, että myös määräaikainen työsopimus voidaan purkaa. On huomattava, että työsopimuksen purkaminen edellyttää aina erittäin painavaa syytä. Sanamuodostakin on pääteltävissä, että kovin vähäisillä perusteilla työsopimuksen purkaminen ei tule kyseeseen. Työnantajan tulisikin olla erityisen varovainen harkitessaan työsopimuksen purkua. Työsopimuksen purkuun edellytetään työntekijän rikkeiltä vakavampaa luonnetta kuin irtisanottaessa työntekijä. Työsopimus voidaan purkaa vain työntekijän henkilöön liittyvillä perusteilla. Siten työsopimuksen purkaminen ei ole mahdollista vetoamalla tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteisiin.

LAITON TYÖSOPIMUKSEN PURKU

Jos työnantaja purkaa työntekijän työsopimuksen ilman lainmukaisia perusteita, voidaan työnantaja velvoittaa suorittamaan työntekijälle korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Jos työntekijä on purkanut työsopimuksen ja työsopimuksen purku on johtunut työnantajan tahallisesta tai huolimattomasta menettelystä, työnantaja on määrättävä maksamaan korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Yksinomaisena korvauksena työnantaja voidaan velvoittaa suorittamaan työntekijälle vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkka. Työehtosopimuksen perusteella valitulle luottamusmiehelle ja luottamusvaltuutetulle suoritettavan korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin 30 kuukauden palkka.

Korvauksen suuruutta määrättäessä otetaan huomioon työtä vaille jäämisen arvioitu kesto ja ansion menetys, määräaikaisen työsopimuksen jäljellä ollut kestoaika, työsuhteen kesto, työntekijän ikä ja hänen mahdollisuutensa saada ammattiaan tai koulutustaan vastaavaa työtä, työnantajan menettely työsopimusta päätettäessä, työntekijän itsensä antama aihe työsopimuksen päättämiseen, työntekijän ja työnantajan olot yleensä sekä muut näihin rinnastettavat seikat.

Ota yhteyttä!

    Next Prev