Urakka-aika

YSE 1998 ehtojen toisessa luvussa säädetään urakka-aikaa koskevista määräyksistä. Urakka-aika on urakkasopimuksen hyvin keskeinen kohde ja siitä on hyvä sopia yksiselitteisesti. Suomessa jo sääolosuhteiden johdosta on tärkeää, että urakka saadaan sovitussa ajassa valmiiksi. Rakennusajankohta vaikuttaa etenkin urakoitsijan omiin kustannuksiin.

YSE 1998 ehtojen 17 pykälän mukaan Urakkasopimuksessa edellytetty rakennustyö on aloitettava, tehtävä ja loppuunsaatettava sopimuksen aikamääräyksiä noudattaen. Siltä varalta, että aloituksesta ei ole sovittu, on YSE 1998 ehdoissa määräys, jonka mukaan, jos muuta ei ole sovittu, työt on aloitettava viipymättä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun sopimus on syntynyt, sekä saatettava loppuun sellaisessa ajassa, kuin se kohtuuden mukaan on mahdollista.

Varsinkin isommissa urakoissa töiden aloittaminen saattaa edellyttää muiden urakoitsijoiden töiden valmistumista. YSE 1998 ehtojen mukaan tällöin työ on aloitettava heti, kun muiden töiden edistyminen sen sallii, ja tehtävä rinnan näiden töiden kanssa niitä viivyttämättä sekä loppuun saatettava sopimuksen mukaisesti.

Viivästyksistä aiheutuvat häiriöt ovat eräs yleisimmistä urakkasopimuksiin liittyvistä riitatilanteista. Usein urakkasopimuksissa sovitaan myös välitavoitteiden aikataulusta. On hyvä muistaa, että urakoitsijalla on myös oikeus saada pidennys urakka-aikaan, jos tilaaja tai muu tilaajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija aiheuttaa menettelyllään viivästymisen. Tästä on kuitenkin huomautettava viipymättä tilaajalle.

Viivästyssakko

Urakkasopimuksiin sisältyy yleensä viivästymistä koskeva viivästyssakkomääräys. Viivästyssakkomääräyksellä pyritään yksinkertaistamaan viivästysvastuuseen liittyviä vastuita. Viivästyssakko on kaavamainen sopimussakko, jonka urakoitsija on velvollinen suorittamaan viivästystilanteessa tilaajalle. Tilaajan ei tarvitse näyttää aiheutetun vahingon määrää, vaan määrä muodostuu sovitusta viivästyssakosta.

YSE 1998 ehtojen 18 pykälässä on säädetty viivästyssakosta. Kohdan mukaan tilaajalla on oikeus saada urakoitsijalta viivästyssakkoa jokaiselta työpäivältä, jonka urakan täyttäminen myöhästyy urakkasopimuksessa sovituista ajankohdista. Ellei urakkasopimuksessa ole muuta mainittu, viivästyssakko on kultakin työpäivältä 0,05 prosenttia, kuitenkin sivu- ja aliurakassa 0,1 prosenttia arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä. Tilaajalla ei ole lähtökohtaisesti oikeutta muuhun korvaukseen, ellei urakoitsija ole menetellyt tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti.

Urakka-ajan pidentämiseen oikeuttavat tekijät

Urakoitsijalla on oikeus saada pidennystä urakka-aikaan, jos tilaaja itse laiminlyö oman myötävaikutusvelvollisuutensa. Urakoitsijan on viipymättä huomautettava tästä tilaajalle. Tilaajan myötävaikutusvelvollisuutena on YSE 1998 ehtojen 8 pykälän mukaisesti esimerkiksi hankkia viranomaisten luvat rakennuskohteen rakentamiseen, purkamiseen tai muuhun luvanvaraiseen toimenpiteeseen ja suorittaa kustannukset näistä.

Tilaajan myötävaikutusvelvollisuutena on myös YSE 1998 ehtojen 8 pykälän mukaisesti laatia yhteistyössä urakoitsijan kanssa suunnitelma-aikataulu ja toimittaa sovitussa aikataulussa sopimuksen edellyttämät suunnitelmat ja muut asiakirjat urakoitsijalle rakennustyön edistymisen mukaan siten, että urakoitsijalle jää riittävä aika hankintojen ja valmistavien toimenpiteiden suorittamiseen, huolehtia siitä, että hänen toimittamiensa suunnitelmien yhteensopivuus ja sisältö on verrattu ja tarkastettu sekä suunnitelmat päivätty ennen niiden toimittamista urakoitsijalle ja että ne täyttävät viranomaisten, lakien, asetusten, rakentamismääräysten ja muiden vastaavien säännösten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset, toimittaa ajoissa urakoitsijalle ne rakennustavarat, joiden hankkiminen on sovittu tilaajan tehtäväksi ja huolehtia siitä, että rakennustyön aikana tilaajan tekemät tai teettämät muut työt eivät häiritse tarpeettomasti urakoitsijan suoritusta ja että työt edistyvät siten, että urakoitsija voi näiden töiden estämättä täyttää oman suorituksensa.

Urakoitsijalla on oikeus saada pidennystä urakka-aikaan myös, jos muu tilaajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija tai tavarantoimittaja aiheuttaa viivästyttävän häiriön. Urakoitsijalla on myös oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan, jos urakan sopimuksen mukaisessa ajassa valmistumisen esteenä on jokin YSE 1998 ehtojen 20 pykälässä mainittu ylivoimainen este. Ylivoimaisia esteitä voivat olla esimerkiksi lakko, työsulku, tai poikkeukselliset sääolosuhteet.

Ota yhteyttä!

    Next Prev