Vakuudet ja vakuutukset

Vakuus

Vakuutta koskevilla urakkasopimuksen ehdoilla tilaaja varmistaa sen, että urakoitsija täyttää urakkasopimuksen ehtojen mukaisen suoritusvelvollisuutensa. Urakoitsijan vakuutena voi olla esimerkiksi urakoitsijan omaisuutta, talletus sulkutilillä, panttaussitoumus, tai tyypillisesti pankkitakaus.

YSE 1998 ehtojen 36 pykälän mukaan, urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä ja ennakkomaksujen takaisinmaksamisesta urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajalle vakuuden. Vakuuden tulee kattaa myös lisä- ja muutostyöt. Mikäli urakkasopimuksessa ei ole toisin määrätty, rakennusajan vakuus on arvoltaan 10 % ja takuuajan vakuus 2 % urakkahinnasta. Vakuudet lasketaan arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.

Rakennusajan vakuus on annettava tilaajalle ennen kuin urakoitsijalle suoritetaan osaakaan urakkahinnasta, kuitenkin viimeistään 21 vuorokauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Takuuajan vakuus on annettava viipymättä, kun urakoitsijan suoritus tai rakennuskohde on hyväksytty vastaanotetuksi, kuitenkin ennen rakennusajan vakuuden voimassaolon päättymistä.

Urakkasopimuksesta johtuvan maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja on velvollinen esittämään luotettavan selvityksen, jonka perusteella urakoitsijalla on tarvittaessa oikeus vaatia olosuhteiden edellyttämää vakuutta, jonka urakoitsija hyväksyy.

Vakuutukset

Koska rakennuskohteet ovat vahingolle alttiita, on YSE 1998 ehdoissa säädetty myös rakennuskohteen vakuuttamisesta. YSE 1998 ehtojen 38 pykälän mukaan, jos muuta ei ole sovittu, työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija on velvollinen huolehtimaan kustannuksellaan rakennuskohteen sekä työtä varten hankittujen rakennustuotteiden ja käyttötarvikkeiden vakuuttamisesta niiden jälleenhankinta-arvosta. Vakuutuksen tulee kattaa myös sivu- ja aliurakat sekä rakennuttajan hankinnat ja sopimusasiakirjoissa mainitut muut vakuutuskohteet. Milloin kohteessa ei ole työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsijaa, kukin urakoitsija vastaa oman suorituksensa vakuuttamisesta.

Ota yhteyttä!

    Next Prev