Välimiehet

Lain mukaan välimiehiä tulee olla kolme, jolleivät asianosaiset ole muuta määränneet. Usein kuitenkin varsinkin pienemmissä asioissa yksi välimies on katsottu osapuolten kesken riittäväksi. Jos asianosaiset eivät ole määränneet toisin, välimiehenä saa olla jokainen täysi-ikäinen henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Välimiehenä saa Suomessa toimia myös muu kuin Suomen kansalainen. Välimiehen tulee tehtävässään olla puolueeton ja riippumaton.

Välimies voidaan asianosaisten välisin sopimuksin erottaa tehtävästään. Jos välimies ei voi asianmukaisesti suorittaa tehtäväänsä tai ilman hyväksyttävää syytä viivyttää asian käsittelyä, tuomioistuimen on asianosaisen hakemuksesta erotettava hänet tehtävästään. Ennen erottamista välimiehelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jollei siihen ole erityistä estettä.

Ota yhteyttä!

    Next Prev