Välimiesmenettelyn prosessi

Asianosaisen, joka tahtoo jättää riidan välimiesten ratkaistavaksi, on ilmoitettava siitä vastapuolelleen kirjallisesti. Ilmoituksessa on viitattava välityssopimukseen ja siinä on mainittava riitakysymys, joka aiotaan jättää välimiesten ratkaistavaksi, jollei se ilmene välityssopimuksesta. Lähtökohtaisesti on menettelyssä noudatettava, mitä asianosaiset ovat menettelystä sopineet.

Suomalaisen välimiesmenettelyn prosessi alkaa yleensä kantajan Keskuskauppakamarille lähettämästä hakemuksesta. Hakemuksessa on jo alustavasti kuvattava riita ja kantajan vaatimukset. Tämän jälkeen asianosaisia kuullen määrätään välimiehet.

Välimiesten määräämässä ajassa kantajan on ilmoitettava tarkemmin ne seikat, joihin hänen kanteensa perustuu, ja yksilöidyt vaatimuksensa sekä vastaajan annettava näiden johdosta vastineensa.

Asianosainen saa välimiesmenettelyn aikana muuttaa tai täydentää vaatimuksiaan ja niiden perusteita samoin kuin nostaa vastakanteen tai vaatia kuittausta, jollei asian ratkaiseminen tällaisen toimen johdosta kohtuuttomasti viivästy. Välimiesmenettelyn prosessi päättyy välitystuomioon.

Ota yhteyttä!

    Next Prev