Yleistä

Rakennusurakalla tarkoitetaan sopimusta, jossa urakoitsija sitoutuu sovittua korvausta vastaan tekemään tilaajalle määrätyn rakentamista koskevan työsuorituksen sopimuksessa määritellyin ehdoin.

Rakennusurakkasopimuksia ei ole säännelty lailla. Rakentamista yleisesti säädellään toki lukuisien lakien ja asetusten määräyksissä, mutta käytännössä keskeisen urakkasopimuksia koskevan normiston muodostavat YSE 1998 ehdot. Rakennusurakan YSE 1998 ehdot muodostavat keskeisen juridisen perustan suomalaiselle urakkasopimusoikeudelle. Tämän lisäksi urakkasopimuksiin sovelletaan yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Urakkatarjousten pyytämisen, tarjousten tekemisen ja sopimuksen syntymisen osalta sovelletaan lähtökohtaisesti oikeustoimilakia. Poikkeuksena tästä ovat julkiset hankinnat, joita sääntelee hankintalaki. Voidaan kuitenkin todeta, että yleisesti sopimusvapaudella on urakkasopimuksissa keskeinen merkitys.

On tärkeää huomata, että YSE 1998 ehtojen soveltamisesta pitää aina sopia osapuolten kesken. YSE 1998 ehdot eivät siten ole lain kaltaisia normeja, vaan niiden soveltuvuus edellyttää osapuolten sopimusta. Valtaosassa urakkasopimuksia on sovittu YSE 1998 ehtojen soveltamisesta. Voi todeta, että lähes kaikki merkittävät rakennusurakat säädellään YSE 1998 ehdoilla. YSE 1998 ehtoja käytetään samansisältöisinä pää-, sivu- ja aliurakkasopimuksissa.

YSE 1998 ehdot on laadittu yhteistyössä eri rakentamista edustavien järjestöjen kesken ja siten ehdot edustavat hyvin eri osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia rakennusurakassa. YSE 1998 ehdot soveltuvat hyvin eri tyyppisiin urakkamuotoihin ja eri tyyppisiin rakentamisen muotoihin. Joihinkin urakkamuotoihin on tosin myös räätälöity omia YSE 1998 pohjaisia ehtoja. Tällaisia ovat esimerkiksi KVR-urakka ja PJU-urakka.

On myös tärkeää muistaa, että YSE 1998 ehdoissa ei ole otettu huomioon pakottavia kuluttajasuojalain säännöksiä ja siten ne eivät sellaisenaan sovellu aukottomasti kuluttajien kanssa tehtäviin sopimuksiin. YSE 1998 ehtoja voidaan käyttää myös kuluttajasopimuksissa, mutta tällöin tulee tiedostaa, että pakottavat kuluttajasuojalain säännökset menevät joidenkin sopimusehtojen edelle. Erikseen on myös laadittu rakennusalan yleiset kuluttajasopimusehdot (RYS-9 1998).

Ota yhteyttä!

    Next Prev