Yrityskaupan vaikutus työsuhteisiin

Yrityskauppa voidaan toteuttaa liiketoiminnan kauppana (=liikkeen luovutus), jossa myyvän yhtiön osakkeenomistus ei muutu. Kaupan rakenne ja kauppaan liittyvät oikeusvaikutukset poikkeavat osakkeiden tai osuuksien kaupasta merkittävästi ja kauppaa tehtäessä tulee huomioida sekä arvonlisävero- että työlainsäädäntö. Työsopimuslain mukaan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena.

Liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät luovutuksensaajalle. Ennen luovutusta erääntyneestä työntekijän palkka- tai muusta työsuhteesta johtuvasta saatavasta vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Luovuttajan on kuitenkin korvattava luovutuksensaajalle ennen luovutusta erääntyneet työntekijän saatavat, jollei muuta ole sovittu. Jos kyse on konkurssipesältä ostettavasta liiketoiminnasta, ei luovutuksensaaja ole vastuussa ennen luovutusta erääntyneistä saatavista, ellei luovutuksen vastaanottavassa liikkeessä määräysvaltaa käyttävät tai käyttäneet henkilöt ovat samoja kuin konkurssiin asetetussa.

Myös työehtosopimuslain mukaan edellistä työnantajaa sitonut työehtosopimus tulee sitovaksi luovutuksensaajaa kohtaan sopimuskauden päättymiseen asti. Lähtökohtaisesti työntekijöiden työsuhteisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet säilyvät siten yrityskaupasta huolimatta muuttumattomina.

On kuitenkin mahdollista, että yrityskaupan yhteydessä luovutuksensaajalle siirtyvien uusien työntekijöiden työehdot poikkeavat vanhojen työntekijöiden työehdoista. Näissä tilanteissa työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimus edellyttää tällaisten työehtojen yhdenmukaistamista.

Luovutuksensaajalla ei ole oikeutta irtisanoa työsopimusta pelkästään liikkeen luovutuksen perusteella, jolloin tavanomaiset työnantajan irtisanomisehdot pätevät myös yrityskaupan yhteydessä. Sen sijaan työtekijällä on oikeus irtisanoa työsopimuksensa päättymään ilman irtisanomisaikaa luovutuspäivästä, jos hän on saanut tiedon luovutuksesta viimeistään kuukautta ennen luovutuspäivää. Jos tieto luovutuksesta on annettu tätä myöhemmin, työntekijä saa irtisanoa työsopimuksensa päättymään viimeistään kuukauden kuluessa saatuaan tiedon luovutuksesta.

Ota yhteyttä!

    Next Prev