Lomauttaminen

Työntekijän lomauttamisessa on kysymys työnteon ja palkanmaksun, eli työsuhteen osapuolten pääasiallisten velvollisuuksien väliaikaisesta keskeyttämisestä. Lomauttamisen aikana osapuolten on noudatettava edelleen esimerkiksi lojaalisuusvelvollisuuttaan. Työntekijä ei saa ilmaista esim. työantajan liike- ja ammattisalaisuuksia ulkopuolisille lomautusaikana.

Työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos hänellä on taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen tai työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Työn tai työn tarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen perusteena vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää.

Työnantaja ja työntekijä saavat työsuhteen kestäessä myös sopia määräaikaisesta lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi.

Määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän voi yleensä lomauttaa vain niissä tilanteissa, joissa tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos tämä olisi työssä.

Ilmoitus on annettava lomautettavalle vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista, ellei työehtosopimuksella ole toisin sovittu.

Ota yhteyttä!

    Next Prev