Syrjintäkielto

Syrjintä on kiellettyä myös työelämässä. Lainsäädäntö edellyttää työntekijöiden tasapuolista kohtelua. Työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan mm. iän, sukupuolen, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen, kielen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi.

Syrjintä voi olla käytännössä monenlaista. Se voi olla suoraa eriarvoista kohtelua, uhkaavan ilmapiirin luomista, kehottamista syrjintään tai peitellympää esim. siten, että jokin ulkoisesti puolueettomalta vaikuttava sääntö työpaikalla asettaa työntekijät käytännössä eriarvoiseen asemaan.

Ota yhteyttä!

    Next Prev