Testamentti – perintö sukulaisille vai hyväntekeväisyyteen

Testamentin tekeminen on henkilökohtainen päätös, joka perustuu testamentin tekijän omaan tahtoon. Testamentin tekijä voi määrätä omaisuutensa jakamisesta kuoleman jälkeen kenelle tahansa ihmiselle tai esimerkiksi rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle. Ihan mahdollinen ratkaisu on antaa tietty osa omaisuudestaan vaikkapa hyväntekeväisyyteen ja osa sukulaisille tai muutoin itselle tärkeille henkilöille.

Testamentti on tekijänsä viimeinen tahto ja olennaista testamentin tekemisessä on, ettei anna muiden liikaa vaikuttaa testamentin tarkoitukseen. Tarkoituksen muotoilu eli testamentin sisältö ja muoto on pohdittava rauhassa ja muotoiltava huolellisesti.

Rintaperillisillä on oikeus vaatia lakiosaansa, mutta heidän ei ole pakko sitä vaatia. Kokonaisuutta ja testamentattavaa omaisuutta pohtiessa on hyvä kuitenkin varautua siihen, että lakiosavaatimuksia saatetaan esittää ja testamenttimääräykset kannattaa muotoilla siten, ettei mahdollinen lakiosavaatimus aiheuta kovin suuria hankaluuksia testamentinsaajille. Jos rintaperillisiä ei ole, voi testamentin tehdä koko omaisuudestaan.

Kun testamentin tekijä haluaa kuolemansa jälkeen tukea itselleen tärkeää tarkoitusta testamenttaamalla omaisuuttaan hyväntekeväisyyteen, kannattaa muutamaa seikkaa pohtia.

Testamentin saajaksi kannattaa valita sellainen taho, joka todennäköisesti on toiminnassa pitkään vielä testamentin tekijän kuoleman jälkeenkin.

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö on yleensä perintöverosta vapaa, joten koko tällaiselle taholle testamentattu omaisuus menee aiottuun tarkoitukseen.

Jotkut tahot pystyvät toteuttamaan myös testamentin tekijän tarkempia toivomuksia ja testamenttimääräyksiä esimerkiksi testamentilla saadun asunnon tai kiinteistön käyttämisestä tiettyyn tarkoitukseen. Kaikilla yhteisöillä ei kuitenkaan ole resursseja tällaiseen.

Jos testamentin saaja ei pysty täyttämään testamentin ehtoja voi se joutua luopumaan testamentista. Silloin omaisuus meneekin aiotun tarkoituksen asemesta lakisääteisille perillisille tai, jos heitä ei ole, valtiolle. Mitä tarkempia määräyksiä testamentattavan omaisuuden käytöstä haluaa tehdä, sitä tärkeämpää on etukäteen selvittää aiotun testamentin saajan mahdollisuudet ne toteuttaa.

Testamentin tarkoitus ja tavoite on aina testamentintekijän henkilökohtainen päätös. Me asianajajat voimme auttaa testamenttiasiakirjan muotoilussa siten, että testamentintekijän tarkoitus toteutuu ja testamentti on vielä vuosien kuluttuakin täytäntöönpanokelpoinen. Aika ajoin tosin on hyvä itsekin pohtia testamentin ajantasaisuutta. Vuosien kuluessa testamentin aiottu saaja voi kuolla ennen testamentin tekijää tai yhdistykset voivat muuttaa tarkoitustaan tai lakata olemasta.

Ota yhteyttä!

    Next Prev