Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen

Urakkasopimukset koskevat usein huomattavia taloudellisia intressejä. Urakkasopimus kokonaisuudessaan on usein myös monimutkainen ja laaja sopimusten kokonaisuus. Osapuolet voivat usein olla aivan perustellusti erimieltä siitä, miten sopimuskokonaisuutta on tulkittava. Urakan aikana myös tilanteet yleensä muuttuvat, ja kaikkeen ei voida hyvinkään laaditussa urakkasopimuksessa varautua. Tämän johdosta urakkasopimusriidat eivät ole harvinaisia. Hyvin laadittu urakkasopimus ja urakanaikanainen asioiden tarkka dokumentointi kuitenkin merkittävästi laskevat osapuolten riskiä riitautua. Riidoista syntyy aina kustannuksia ja uusia taloudellisia riskejä, esimerkiksi oikeudenkäyntikulujen korvaamisvelvollisuuden ja vahingonkorvauksen muodossa. Jos kuitenkin riita syntyy, kannattaa ajoissa kääntyä asiantuntijan puoleen.

YSE 1998 ehtojen 89 pykälän yleisperiaatteen mukaan sopijapuolten välillä syntyvissä erimielisyyksissä on ratkaisu pyrittävä löytämään sopimusasiakirjojen määräyksistä ja niistä ilmenevistä periaatteista silloinkin, kun asiakirjoista ei saada suoraa vastausta syntyneisiin riitakysymyksiin. Riitaisuudet ja erimielisyydet on pyrittävä aina YSE 1998 ehtojen mukaan ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin sitä mukaa, kun niitä ilmenee.

Riidanalainen suoritus

Usein syntyy riitaa siitä, sisältyykö tietty suoritus urakkaan. YSE 1998 ehtojen 90 pykälän mukaan, jos sopijapuolet eivät pääse yksimielisyyteen siitä, kuuluuko jokin suoritus urakkaan, tai jos osapuolet eivät kykene sopimaan muutostyön vaikutuksesta urakkahintaan, urakoitsijan on tilaajan vaatimuksesta kuitenkin täytettävä tällaiset suoritukset oikeaan aikaan.

Siten urakoitsijalla on lähtökohtaisesti velvollisuus suorittaa riidanalainenkin suoritus. Tilaajan tulee kuitenkin urakoitsijan vaatimuksesta suorittaa riidanalaisesta suorituksesta välittömästi työn valmistuttua maksu siltä osalta, jota voidaan pitää riidattomana. Osapuolten taloudelliset välit riidanalaisen suorituksen osalta ratkaistaan myöhemmin siltä osin kuin asia on jäänyt riitaiseksi.

Oikeus urakoitsijan laiminlyönnin korjaamiseen

YSE 1998 ehtojen 91 pykälän mukaan, jos urakoitsija laiminlyö jonkin hänelle sopimuksen mukaan kuuluvan velvollisuutensa täyttämisen, tilaajalla on oikeus huolehtia velvoitteen täyttämisestä urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija ole sitä tilaajan kehotuksesta tehnyt asetetun tai sovitun kohtuullisen määräajan kuluessa. Näin syntyneet kulut tilaaja saa periä urakoitsijalta joko kuittaamalla vastaavan määrän urakkahintaa maksetuksi tai veloittamalla ne erikseen urakoitsijalta. Lähtökohta YSE 1998 ehdoissa on, että urakoitsijalla on aina ensin oikeus itse korjata virhe tai laiminlyönti ja näin välttyä ulkopuolisen urakoitsijan suorituksen kustannuksilta.

Riitaisuuksien ratkaiseminen

Yleisesti jos osapuolet eivät pääse riidasta sovintoon, voidaan riidanalainen asia saattaa joko käräjäoikeuden tai välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Osapuolet voivat sopia riidanratkaisufoorumista. YSE 1998 ehtojen 92 pykälän mukaan, ellei urakkasopimuksessa ole toisin määrätty, urakkasopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista sekä muutos- ja lisätöitä ja niiden kustannuksia koskevat riitaisuudet, joista asianomaiset eivät pääse keskenään sopimukseen, samoin kuin sopimuksesta johtuvien saatavien perimistä koskevat asiat, on jätettävä käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Siten jos muuta ei ole osapuolten kesken sovittu, on YSE 1998 ehtojen mukainen foorumi yleinen tuomioistuin. Tuomioistuinprosessi on usein hitaampi ja julkisempi riidanratkaisufoorumi kuin välimiesmenettely.

Ota yhteyttä!

    Next Prev