Riita-asiat

Riita-asia tulee vireille, kun kantaja toimittaa haastehakemuksen käräjäoikeuteen. Haastehakemuksella tarkoitetaan haasteen pyytämistä käräjäoikeudelta. Haastehakemuksen voi toimittaa käräjäoikeuteen joko henkilökohtaisesti, postitse, tai asiamiehen välityksellä. Haastehakemus on laadittava huolellisesti ja perusteellisesti. Perusteellinen haastehakemus luo edellytykset asian menestyksekkäälle ajamiselle tuomioistuimessa. Käytännössä asianmukaisen haastehakemuksen laadinta edellyttää yhteyden ottamista lakimieheen.

Tämän jälkeen tuomioistuin antaa haasteen tiedoksi ja pyytää vastaajalta vastausta haasteeseen. Asiassa voidaan jatkaa kirjallista valmistelua ja näin pyrkiä vielä tarkentamaan asianosaisten vaatimuksia ja niiden perusteita.

Ellei riitaa saada ratkaistuksi kirjallisessa vaiheessa, asian käsittelyä jatketaan suullisessa valmistelussa. Valmisteluistunnossa jatketaan asian valmistelua pääkäsittelyä varten. Valmisteluistunnossa myös selvitetään sovinnon edellytyksiä. Jos sovinto syntyy valmistelussa, ei luonnollisesti asiassa edes tarvitse toimittaa pääkäsittelyä.

Jo valmistelussa asianosaiset esittävät kaikki vaatimuksensa perusteineen. Myös todisteet esitetään. Jos sovintoa ei synny, asiassa järjestetään pääkäsittely.

Pääkäsittelyssä jutun asianosaiset ovat paikalla todistajineen ja käsittely on kaikilta osin suullista.

Pääkäsittely etenee karkeasti seuraavasti:

Istunnon aluksi tuomioistuimen on lyhyesti yhteenvedon avulla selostettava, mihin asian valmistelussa on päädytty, sekä tiedusteltava, vastaavatko valmistelussa esitetyt vaatimukset edelleen asianosaisten kantoja. Tämän jälkeen kantaja ja vastaaja vuorollaan perustelevat tarkemmin kantaansa ja lausuvat vastapuolen perusteluiden johdosta. Asiaesittelyjen jälkeen otetaan vastaan henkilötodistelu ja kirjalliset todisteet. Lopuksi kantaja ja vastaaja antavat loppulausuntonsa. Loppukeskustelun jälkeen asia jätetään tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Ota yhteyttä!

    Next Prev