Työnantajan konkurssi ja palkkaturva

Suomea kohtaava selvä talouden jäähtyminen johtanee vääjäämättä siihen, että entistä useampi työntekijä joutuu tekemisiin muun muassa konkurssimenettelyn kanssa. Yleensä konkurssin alkaessa työntekijöillä on maksamattomia työsuhteeseen liittyviä saatavia, minkä takia ajankohtaistuu myös asioiminen Palkkaturvan kanssa joko välillisesti konkurssipesän välityksellä tai laittamalla vireille oman palkkaturvahakemuksen ja sen käsittelyssä.

Heti konkurssin alkamisen jälkeen konkurssipesä irtisanoo velallisyhtiön työntekijät ja antaa näille työtodistukset. Työntekijät tavallisesti saavat palkkaturvamenettelyn avulla maksamattomat palkat sekä korvauksen pitämättömistä lomista ja irtisanomisajan palkan 14 päivän ajalta.

Työntekijöiden on syytä olla oma-aloitteisia toimittaen heti konkurssin alkamisen jälkeen tiedot saatavistaan ja kertyneistä lomapäivistä konkurssipesän pesänhoitajalle. Tämä on erityisesti tärkeää sen takia, että jos konkurssipesä aikoo saada työntekijöiden saatavat käsitellyksi Palkkaturvan nopeutetussa palkkaturvamenettelyssä, aikaa tuntuu aina olevan liian vähän. Nopeutetussa palkkaturvamenettelyssä työntekijöiden saatavien selvittelyyn ja laskentaan on käyttävissä vain vähän aikaa.

Mikäli Palkkaturva antaa konkurssipesälle luvan nopeutetun palkkaturvamenettelyn käyttämiseen, konkurssipesä tekee palkkaturvahakemuksen työntekijöiden puolesta. Tällöin Palkkaturva maksaa työntekijöiden saatavat konkurssipesälle ja se maksaa nämä sitten edelleen työntekijöille. Konkurssipesä myös tekee ilmoitukset maksetuista palkoista Tulorekisteriin.

Nopeutetussa palkkaturvamenettelyssä työntekijät saavat saatavansa irtisanomisajan, joka on 14 päivää, sisällä konkurssin alkamisesta, mikäli saatavien perusteet on saatu luotettavasti selvitettyä. Jos konkurssipesä ei saa lupaa nopeutetun palkkaturvamenettelyn käyttämiseen, pitää kunkin työntekijän itse hakea palkkasaataviaan Palkkaturvasta. Vaikka konkurssipesä esitäyttää palkkaturvahakemukset työntekijöille, kunkin työntekijän on itse lähetettävä palkkaturvahakemus liitteineen Palkkaturvaan. Valitettavasti tämä viimeksi mainittu väylä ei ole yhtä nopea kuin nopeutettu palkkaturvamenettely, vaan työntekijöiden itse vireille laittamien palkkaturvahakemuksien käsittelyajat ovat useita kuukausia.

Ota yhteyttä!

    Next Prev